Privacybeleid

Verklaring inzake privacybeleid

www.mylan.be (de ‘website’) wordt beheerd door Mylan BVBA (de ‘vennootschap’). De vennootschap verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te eerbiedigen. Dit is de verklaring betreffende het privacybeleid van de vennootschap. Hebt u de indruk dat de vennootschap dit privacybeleid niet in acht neemt, dan moet u onmiddellijk een e-mail sturen naar info@mylan.be We zullen dan proberen aan uw bezorgdheid tegemoet te komen.
Dit beleid beschrijft hoe de vennootschap de persoonsgegevens verwerkt die wij van u ontvangen of die u ons bezorgt. We vragen u de onderstaande bepalingen aandachtig te lezen, zodat u inzicht krijgt in onze visie en praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop de vennootschap die gegevens verwerkt. Het feit dat u deze website gebruikt, betekent dat u akkoord gaat met dit privacybeleid.
In het licht van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 (de ‘wet’) is de verantwoordelijke voor de verwerking de vennootschap Mylan BVBA.
Dit privacybeleid voldoet aan alle toepasselijke wetgeving inzake privacy.
In het kader van dit beleid heeft de term ‘persoonsgegevens’ (zoals gedefinieerd in de wet) dezelfde betekenis als ‘persoonlijke informatie’, i.e. informatie over een identificeerbare persoon.

Welke informatie kunnen wij aan u vragen?

Wij hebben het recht de hierna genoemde gegevens over u te verzamelen, op te slaan en te verwerken:
1. gedetailleerde gegevens betreffende uw bezoeken aan de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens en andere communicatiegegevens, evenals informatie over uw computer;
2. informatie die u ons bezorgt om u te registreren met het oog op het gebruik van de website, in te schrijven op de diensten die de vennootschap aanbiedt, materiaal te publiceren, verdere diensten aan te vragen en/of te solliciteren voor een betrekking bij ons (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres);
3. informatie die u ons bezorgt door eender welke andere formulieren op onze website in te vullen of door contact met ons op te nemen om ons uw opmerkingen of specifieke vragen over te leggen (met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). De vennootschap kan u ook informatie vragen wanneer u een probleem met de website meldt;
4. wanneer u contact opneemt met de vennootschap, kan zij die correspondentie bewaren;
5. de vennootschap kan u ook vragen enquêtes in te vullen die ze gebruikt voor onderzoeksdoeleinden; u bent echter niet verplicht die in te vullen

IP-adressen en cookies

De vennootschap kan informatie verzamelen over uw computer, met inbegrip van – voor zover deze informatie beschikbaar is – uw IP-adres, het type besturingssysteem en de browser met het oog op de administratie van het systeem. Het gaat om statistische gegevens over het surfgedrag van onze gebruikers, maar hierbij worden geen personen geïdentificeerd. Voor zover eender welke van deze gegevens als persoonsgegevens kunnen worden beschouwd, worden ze uitsluitend gebruikt met het oog op het beheer van onze website en worden ze niet bekendgemaakt voor eender welke andere doeleinden, tenzij zoals beschreven op deze website.
Op de volgende pagina vindt u een volledige beschrijving van ons cookiebeleid.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De vennootschap mag de informatie die ze over u bewaart als volgt gebruiken:

1. om deze website te beheren;
2. voor statistische doeleinden, om deze website te helpen verbeteren;
3. om u de informatie te bezorgen die u aan de vennootschap vraagt of die volgens de vennootschap interessant kan zijn voor u, voor zover u ermee hebt ingestemd dat de vennootschap contact met u opneemt voor dergelijke doeleinden;
4. om uw vragen en/of sollicitaties via de relevante formulieren op de website te behandelen;
5. om te verzekeren dat de inhoud op de website wordt voorgesteld op de wijze die voor u en uw computer zo efficiënt mogelijk is;
6. om onze verbintenissen na te komen als gevolg van eender welke contracten die wij met u sluiten;
7. om het voor u mogelijk te maken deel te nemen aan interactieve elementen van onze diensten, wanneer u beslist dat te doen;
8. om u kennis te geven van wijzigingen van onze dienstverlening.

Bekendmaking

De vennootschap verbindt zich ertoe de informatie die ze op deze website verzamelt niet te verkopen, te delen, over te dragen of te verhuren, behoudens de onderstaande bepalingen.
We hebben het recht uw persoonsgegevens mee te delen aan gelijk welk lid van onze groep, i.e. onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke moedermaatschappij en eender welke van haar dochterondernemingen.

De vennootschap mag uw persoonsgegevens aan derden verstrekken:
1. indien de vennootschap bepaalde zaken of activa verkoopt of koopt; in dit geval mag de vennootschap uw persoonsgegevens bezorgen aan de prospectieve verkoper of koper van die zaken of activa;
2. indien de vennootschap of nagenoeg al haar activa worden verworven door een derde; in dit geval behoren de persoonsgegevens die ze m.b.t. haar klanten bewaart tot de overgedragen activa;
3. in de mate zoals vereist door het reglement van gelijk welke ‘listing authority’ of aandelenbeurs waar de aandelen van de vennootschap of gelijk welk lid van haar groep zijn genoteerd of worden verhandeld;
4. indien de vennootschap de plicht heeft uw persoonsgegevens mee te delen of te delen conform gelijk welke wettelijke verplichting, tot uitvoering of toepassing van onze bepalingen en voorwaarden inzake gebruik en andere regelingen of tot bescherming van de rechten, de bezittingen of de veiligheid van de vennootschap, onze klanten of anderen. Dit omvat het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en de beperking van kredietrisico’s.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We verbinden ons ertoe te verzekeren dat uw gegevens veilig zijn. Helaas is de transmissie van gegevens via internet niet 100% veilig. De vennootschap doet haar best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kan de veiligheid van uw gegevens die naar de website worden verzonden niet garanderen; u draagt zelf het risico van eender welke doorgifte. Zodra de vennootschap uw gegevens heeft ontvangen, probeert ze de passende technische en organisatorische maatregelen te treffen met als doel de ongeoorloofde toegang tot of de onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen en om de gegevens te beschermen tegen accidentele of onrechtmatige vernietiging, accidenteel verlies, wijziging of ongeoorloofde publicatie of toegang alsook om de veiligheid van die gegevens op welke andere wijze ook te verzekeren.

Internationale gegevensoverbrenging

De gegevens die de vennootschap met betrekking tot u verzamelt, mogen worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ze mogen ook worden verwerkt door medewerkers buiten de EER die werken voor de vennootschap of een van haar leveranciers. Door uw persoonsgegevens te bezorgen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met dergelijke overbrenging, opslag of verwerking. De vennootschap neemt alle redelijke maatregelen die noodzakelijk zijn om te verzekeren dat uw gegevens op veilige wijze worden verwerkt, conform dit privacybeleid en de toepasselijke wetgeving ter bescherming van de privacy.

Wijzigingen van dit beleid

We hebben het recht dit privacybeleid nu en dan te wijzigen door een nieuwe versie op onze website te publiceren. Dit privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt in juli 2014.

Vragen om informatie en wijzigingen

U mag ons gelijk wanneer een kopie vragen van de gegevens die we met betrekking tot u bewaren, dewelke u kosteloos zal ontvangen. U hebt het recht toegang te krijgen tot uw gegevens en op uw verzoek verbeteren of updaten we ook alle onnauwkeurigheden in uw gegevens.

Websites van derden

Nu en dan creëren we, louter ter informatie, links naar de websites van andere organisaties. We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en zijn daar niet aansprakelijk voor noch voor welk verlies of welke schade ook als gevolg van het gebruik dat u daarvan maakt.

Contact

Hebt u vragen met betrekking tot uw persoonsgegevens of over het gebruik door ons van die gegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar info@mylan.be We sturen uw bericht dan door naar de bevoegde contactpersoon.


Laatst bijgewerkt op  12/11/2014